Önlisans Danışmanlığı

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Önlisans Danışmanlığı


Güneş ve Rüzgar Enerjisi Ön Lisans Başvuru Danışmanlığı

Sunduğumuz danışmanlık hizmeti 3 aşamadan oluşacak şekilde arazinin belirlenmesinden, lisans başvuru dosyasının oluşturulmasına kadar olan süreci kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Alan Belirleme

Ölçüm istasyonu yada istasyonlarının belirleneceği alanların seçilmesini içermektedir. Bu kapsamda Navitas Enerji Rüzgar yada Güneş Enerjisi’ne yönelik arazilerin gerek enerji kaynağı, gerekse yatırıma etki edecek; trafo merkezine uzaklık, jeolojik özellikler, yol durumu gibi diğer hususlarda dahil edilerek verimli arazilerin tespit edilmesi işini aşağıdakı maddeleride içerecek şekilde tespit edecektir:

 • Kadastro Parsel Numaraları’nın tespit edilmesi
 • Mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi
 • Ön izinler için gerekli haritaların hazırlanması
 • Belirlenen sahalarda yatırıma engel yaratabilecek diğer tipteki maden ve diğer lisans yada hakların olup olmadığının araştırılması
 • Çevre Planları ile gerçekleştirilecek yatırımının uyumluluğunun denetlenmesi
 • İçme ve kullanma suyu havza koruma planları, sulama sistemi, baraj veya göl alanlarının araştırılması
 • Boru hatlarının araştırılması
 • Otoyol ve demiryolu gelişme planlarının araştırılması, Telekomünikasyon hatlarının araştırılması
 • Tesisin yerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritanın köşe koordinatlarını da gösterecek şekilde 5 nüsha halinde hazırlanması
 • Tesisin yerleşim yeri projesinin 1/5000‘lik kadastral paftanın ilgili yönetmelikler, EPDK kurul kararları ve ilgili diğer yasal yükümlülükler tarafından istenildiği şekilde, lisans başvurusunda kullanılmaya uygun şekilde 3 nüsha halinde hazırlanması
 • Alan Belirleme

  Ölçüm istasyonu yada istasyonlarının belirleneceği alanların seçilmesini içermektedir. Bu kapsamda Navitas Enerji Rüzgar yada Güneş Enerjisi’ne yönelik arazilerin gerek enerji kaynağı, gerekse yatırıma etki edecek; trafo merkezine uzaklık, jeolojik özellikler, yol durumu gibi diğer hususlarda dahil edilerek verimli arazilerin tespit edilmesi işini aşağıdakı maddeleride içerecek şekilde tespit edecektir:

  • Kadastro Parsel Numaraları’nın tespit edilmesi
  • Mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi
  • Ön izinler için gerekli haritaların hazırlanması
  • Belirlenen sahalarda yatırıma engel yaratabilecek diğer tipteki maden ve diğer lisans yada hakların olup olmadığının araştırılması
  • Çevre Planları ile gerçekleştirilecek yatırımının uyumluluğunun denetlenmesi
  • İçme ve kullanma suyu havza koruma planları, sulama sistemi, baraj veya göl alanlarının araştırılması
  • Boru hatlarının araştırılması
  • Otoyol ve demiryolu gelişme planlarının araştırılması, Telekomünikasyon hatlarının araştırılması
  • Tesisin yerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritanın köşe koordinatlarını da gösterecek şekilde 5 nüsha halinde hazırlanması
  • Tesisin yerleşim yeri projesinin 1/5000‘lik kadastral paftanın ilgili yönetmelikler, EPDK kurul kararları ve ilgili diğer yasal yükümlülükler tarafından istenildiği şekilde, lisans başvurusunda kullanılmaya uygun şekilde 3 nüsha halinde hazırlanması
  • ÇED yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığının değerlendirmesi
  • Yerleşim yerinin imar planlarının araştırılması ve imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı hususunda mevzuat engelinin bulunup bulunmadığınının beyanı ve tadil yapılmasının nasıl mümkün olabileceğine dair açıklamanın hazırlanması

  Ölçüm Süreci

  Ölçüm Süreci; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Meteroloji Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından oluşturulmuş, oluşturulacak yasal mevzuatlara uygun şekilde 1 yıllık ölçüm değerinin belirlenen arazide toplanarak verilerin ilgili yasal mevzuatların istediği şekilde hazırlanması kapsamında aşağıda yer alan işleri içermektedir:

  • Belirlenmiş arazilerde minimum 12 ay süresince ölçüm yapabilmek için gerekli ölçüm izninin alınması kapsamında arazi satın alma yada kiralama sürecinin Firma adına yürütülerek arazinin satın alınma yada kiralanması için Firma’ya hazır hale getirilmesi.
  • Belirlenmiş araziler için uygun ölçüm istasyonunun konfigüre edilmesi ve istasyon alım sürecinin Firma adına yürütülmesi ile kurulum sürecinin yönetilmesi
  • Ölçüm istasyonundan gelecek verilerin günlük bazda incelenmesi ve ölçüm istasyonunda oluşabilecek arızalar dahilinde istasyona gerekli müdahalenin olabilecek en kısa sürede gerçekleştirilmesi.
  • 3 ayda bir istasyon yada istasyonların bakımlarının gerçekleştirilmesi
  • Ölçüm ile ilgili yasal mevzuatlar kapsamında gerekli tüm belge, veri set, değerlendirme ve raporların hazırlanması
  • Ölçüm sonuçlarına ilişkin yasal mevzuat yada mevzuatlar tarafından hükmedilen tüm işlemlerin kamu kurum yada kuruluşlarında gerçekleştirilmesi
  • Ölçümlerin günlük bazda gönderilmesi, hafta ay ve yıl bazında raporlanması.

  Lisans Başvuru Dosyasının Hazırlanması

  EPDK nezlinde önlisans başvurusunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak ilgili kurum yada kuruluşların istediği şekilde önlisans başvuru dosyasının hazırlanması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda aşağıda ki işler gerçekleştirilecektir:

  • Önlisans Başvuru Dilekçesinin Firma tarafından imzalanmaya hazır hale getirilmesi
  • Ön lisans başvurusunda talep edilen “Bilgi Formu”nun 5 nüsha olarak imzalanmaya hazır hale getirilmesi
  • Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita’nın 5 nüsha olarak imzalanmaya hazır hale getirilmesi
  • Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesinin 2 nüsha olarak imzalanmaya hazır hale getirilmesi
  • Tek Hat Şemasının Firma tarafından 5 nüsha olarak imzalanmaya hazır hale getirilmesi
  • ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığına ilişkin beyanın Firma tarafından imzalanmaya hazır hale getirilmesi
  • İlgili kurumdan alınmış olan ve yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge ile imar tadilatının gerekmesi halinde tadilatın yapılmasının önünde herhangi bir mevzuat engeli olup olmadığı hakkında şirket beyanının imzaya hazır hale getirilmesi
  • Güneş enerjisi projelerinde; proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının mutlak tarım arazilerini, özel ürün arazilerini, dikili tarım arazilerini, sulu tarım arazilerini kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisinin hazırlanması
  • Rüzgar Enerjisi’ne dayalı önlisans başvurusu yapılması durumunda: İlgili arazinin Rüzgar enerjisi projesi olması durumunda Rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurusu esnasında Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ek-4’ünde yer alan Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporunun aslı ile birlikte bir fotokopisinin hazırlanması
  • Güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusu yapılması durumunda Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Ek-5‘inde yer alan Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ek-6’sında yer alan Güneş Ölçüm Sonuç Raporu’nun aslı ile birlikte bir fotokopisinin hazırlanması