Güneş Enerjisi Sözlüğü

Güneş Enerjisi Sözlüğü

Biliyoruz birçok terim şu anda size çok yabancı geliyor ve kelimeler anlam karmaşası yaratıyor. Bu nedenle size okuduğunuz materyallerde yol gösterebilmesi açısından bu sözlüğü oluşturduk. Burada yer almayan ve sıkça karşılaştığınız kelimeler konusunda bizde sizden geri dönüşlerinizi bekliyoruz.

İngilizce Türkçe Tanım
Absorber Soğurucu Güneş Kolektörünün içinde güneşten gelen radyasyonu olabildiğince fazla toplayan ve yakalayan parça. Isı transferi sağlayan akışkan soğurucudan yada soğurucuya eklenen kanallardan akması
Absorptance Soğurma Çarpanı Soğurma çarpanı, emilmiş gelen radyasyonun, gelen radyasyona oranıdır. Emicilik kapsamda değişikliğe yol açan tüm materyallerin yarattığı sonuçtur
Absorption Air Conditioning Soğurum kliması Büyük bir şaft girdisine ihtiyaç duymadan soğurma ve salma işlemi esnasında bir serinleme efektine ulaşma.
Air Mass Hava Kütlesi Direkt Güneş radyasyonunun seyrinde atmosferden itibaren izlediği yolun uzunluğu
Aperture Açıklık Güneş Kolektöründe radyasyonun öncelikli olarak soğurucuya geçtiği açıklık
Auxiliary System Dış Sistem Bulutlu periyodlarda yada gece saatlerinde güneş enerji sistemine yedek sağlayan sistem
Azimuth Angle Azimuth Açısı Belirlenen noktanın kuzey güney düzlemindeki açısı ve yatay düzlemde güneş-dünya hattının projeksiyonu
Battery Batarya Tersinir kimyasal reaksiyonları kullanan elektrik enerjisi depolama sistemi
Beam Radiation Radyasyon Demeti Belirlenen yüzeye gelen radyasyon ve güneşin disk gibi gözlemlenen görüntüsünden çıkarılan 3 düzlemin o yüzeyde oluşturduğu açı
Brayton Cycle Brayton Döngüsü Jet motorlarında kullanılan, termo dinamik döngüyü kullanan bir ısı motoru
Cadmium Sulfide Kadmiyum Sülfür Kadmiyum metalinden elde edilen, sarı-portakal renge sahip kimyasal alaşım. Yarı iletken olarak Kadmiyum Sülfür her zaman n-tipi’dir.
Capital Cost Yatırım Maliyeti Ekipman, inşaat, alan gibi bir tesisin kurulması için yapılması gereken maliyetler toplamı
Cavity Receiver Kovuk Alıcısı Güneş radyasyonunun bir yada daha fazla açıklıktan içeride bulunan ısı soğurucu yüzeylerde soğurulması için girmesini sağlayan giriş noktasındaki kovuk şeklindeki alıcı.
Collector Kollektör Güneş radyasyonunu yakalayan ve onu enerjinin kullanılabilen herhangi bir tipine çevirebilen tüm cihazlar.
Collector Efficiency Kollektör Verimliliği Kollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektöre yansıyan enerjiye oranı
Collector Efficiency Factor Kollektör Verimlilik Faktörü Kollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektörde bulunan soğurucunun ortalama akışkan sıcaklığında çalışması sonucunda sağladığı enerjiye oranı
Collector Flow Factor Kollektor Akış Faktörü Kollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektörde bulunan soğurucunun ortalama akışkan sıcaklığının akışkan giriş sıcaklığına eşit olması durumunda sağladığı enerjiye oranı
Collector Tilt Angle Kollektör Eğim Açısı Kollektörün açıklık düzleminin yatay düzleme göre yaptığı açı
Concentration Ratio Yoğunlaştırma Oranı Kollektorlerde açıklığın alıcı alana oranı
Concentrating Collector Yoğunlaştırıcılı Kollektörler Açıklıktan soğurucuya radyasyonu geçirirken, reflektörler ve lensler yardımıyla güneş ışınını yönlendirerek yoğunlaştıran kollektörler.
Cover Plate Kaplama Tabaka Güneş enerjisinin sera etkisiyle sıkışmasını engellemek için kollektörün soğurucu tabakasına kaplanan transparan materyal
CPC (Compound Parabolik Concentrator) Collector Yoğunlaştırıcılı Parabolik Çanak Kollektör Birbirine bakan iki parabol yardımıyla radyasyonu yoğunlaştıran kollektör sistemi
Declination Sapma Dünya Güneş düzlemiyle ekvatör düzlemini (Pozitif Kuzey) birbirine bağlayan açı
Diffuse Radiation Dağınık Radyasyon Yatay düzlemde belirlenen noktaya düşen, atmosferik etkiler nedeniyle saçılan ve geniş açıyla ulaşan radyasyon
Direct Radiation Direk radyasyon Belirlenen yatay düzleme güneşten ulaşan radyasyonun atmosferik etkilerle dağılmadan dar bir açıyla ulaşması
Direct System Direk Sistem Kişi tarafından kullanılacak sıcak suyun kollektörlerden direk ulaşmasını sağlayan güneş ısı sistemi
Efficiency Verimlilik Ölçülen istenen efektin, ölçülen girdi etektine oranı. Her ikiside aynı birimler kullanılarak ifade edilir.
Emittance Yayım Aynı sıcaklıkta belirlenen bir yüzeyin radyasyon yayımının, kusursuz ışıyıcının (Siyah yüzey) radyasyon yayımına oranı
Evacuated Tube Collector Havasız Tüplü Kollektörler Tüp ve soğurucu arasında havası alınmış bir cam tüp kullanan kollektör
Evaporator Evaporatör Akışkanın sıvıdan buhar haline dönüşümünün gerçekleştiği ısı eşanjörü
Extraterrestrial Radiation Dünya Dışı Güneş Işınımı Bir yüzeye ulaşan atmosfer limitindeki güneş radyasyonu
Flat-Plate Collector Sabit Plakalı Kollektörler Hem direk hemde dağınık radyasyonu toplayabilen sabit kollektör
Fresnel Collector Fresnel Kollektörü Solar radyasyonunu alıcı üzerine odaklamak için Fresnel Lensi’ni kullanan yoğunlaştırıcılı kollektör
Geometric Factor Geometrik Faktör Normal dışı yansıma durumlarında yoğunlaştırıcının açıklık alanına etki eden azalmanın ölçümü
Glazing Kaplama Soğurucunun yüzeyini kaplayan cam, plastik yada başka tipteki transparan materyal
Global Radiation Toplam Güneş Işınımı Yatay bir düzleme ulaşan yarı küreye ait güneş radyasyonu. Hem ışın demetini hemde dağınık radyasyonu içerir
Greenhouse Effect Sera Etkisi Yüzeylerdeki ısı kaybının ısı taşınımı kontrol edilerek baskılanmasıdır. Güneş enerjisinde kaynaktan ulaşan radyasyonunda baskılanmasına neden olur.
Heat Exchanger Isı Eşanjörü İki akışkanın akıntısı arasında onları karıştırmadan ısı transferini sağlayan cihaz
Heat Pipe Isı Nakil Borusu Yüksek verimlilikte ısı tranferi için buharlaşma ve yoğuşmanın prensiplerini kullanan pasif bir ısı eşanjörü
Heat Pump Isı Pompası Kısmen daha soğuk olan rezervuardan, daha sıcak olana br baca girişinden ısı transferi sağlayan cihaz
Heat Removal Factor Isı Giderme Faktörü Kollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektörde bulunan soğurucunun tümünün sıcaklığının akışkan giriş sıcaklığına eşit olması durumunda sağladığı enerjiye oranı
Heliostat Gündüşürücü Güneş ışınlarını belirli bir hedefe yöneltmek için kullanılan cihaz
Hole Yuva Pozitif yüklü elektron gibi davranan, Valans bandında ki boş elektron bölgesi
Hour Angle Saatin Açısı Belli bir saatte ekvator düzlemi üzerinde güneşin projeksiyonunun oluşturduğu açı ve öğle saatinde aynı düzlemde oluşturduğu açı
Incident Angel Gelen Işının Açısı Güneş ışınlarıyla, radyasyona maruz kalan yüzeye dik bir doğrunun arasında kalan açı
Indirect System Dolaylı Isı Transfer Sistemi Isı transferini sağlayacak sudan farklı bir akışkanın kollektör içinde devir daimi sağlanarak bir ısı eşanjörü yardımıyla ısısını kullanılacak suya tranfer eden bir ısıtma sistemi.
Insolation Güneş radyasyonu Güneş radyasyon enerjisini ifade etmek için kullanılan bir terim (J/m2)
Integrated Collector Storage Entegre Depolamalı Kollektör Kollektörün aynı zamanda bir depolama birimi olarakda kullanıldığı bir Güneş ısıtma sistemi
Intercept Factor Engellenme Faktörü Alıcı tarafından alındıktan sonra odaklama cihazına yönlendirilirken engellenen enerjinin oranı
Irradiance Birim Alandaki Radyasyon Belirlenen bir yüzeydeki birim alana ışın enerjisinin ne kadar geldiğini belirleyen değer (W/m2)
Irradiation Işınlama Belirlenen bir yüzeydeki birim alana belirli bir süre zarfında (genelde saat yada gündür) ışın enerjisinin ne kadar geldiğini belirleyen değer (J/m2)
Latitude Enlem Yeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvator’a uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir.
Line Focus Collector Eksene Odaklı Kollektör Tek bir düzleme doğrusal odak sağlayan bir yoğunlaştırıcılı kollektor tipi
Local Solar Time Yerel Güneş Saati Güneşin bulunulan meridyen üzerinde gerçek kuzey güneş çizgisini saat tam 12’de geçmesi olan astronomik zaman sistemi. Bu sistem boylam, zaman dilimi ve zaman denkleminin kullanıldığı yerel saat kavramından farklıdır.
n-type n-tipi İletken bandda serbest elektronların olması için katkı maddeleriyle saflığı bozulmuş yarı iletken
Non-Imaging Collector İmge Engelleyicili Kollektör Alıcıda güneşin imgesini oluşturmadan ve diğer alıcılara kıyasla daha küçük bir alıcı tipine sahip olan bir tür yoğunlaştırıcılı kollektör
Open Circuit Voltage Açık Devre Voltajı Birim alandaki radyasyonda açık devre üzerinde oluşabilen maksimum fotovoltaik voltaj
Optical Efficiency Optik Verimlilik Alıcı tarafından absorbe edilen enerjinin yoğunlaştırıcının açıklığına etki eden enerjiye oranı.
p-type p-tipi Valens bandında yuvaların olabilmesi için katkı maddeleriyle saflığı bozulmuş yarı iletken
Parabola Parabol Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaları olan kıvrımlı form.
Parabolic Dish Reflector Parabolic Yansıtıcı Işın enerjisini alıcı üzerinde belirlenen odak noktasına yada lineer odak alıcına yönlendiren çift aks takip mekanizmalı solar termal yoğunlaştırıcısı
Parabolic Through Collector Parabolik Çanak Kollektörler Parabolik bir düzlem üzerinden doğrusal odaklı alıcı üzerine ışın enerjisini odaklayan tek akslı takip mekanizmasına sahip solar termal yoğunlaştırıcısı
Parasitic Energy Parazitik Enerji Genelde pompalar, fanlar ve güneş ısıtma sistemlerindeki kontroller tarafından tarafından tüketilen, çoğunlukla elektrik formunda olan enerji.
Passive Energy Pasif Enerji Güneş enerjisinin herhangi bir mekanik sistem desteği olmadan kullanmak
Payback Period Geri Ödeme Süresi Yatırımın sağladığı kazançlarla, yatırım maliyetini karşıladığı süre
Photovoltaic Effect Fotovoltaik Efekt Yakın temasda olan farklı maddelerin üzerine ışın enerjisi düştüğünde oluşan elektromotor kuvvet (Voltaj)
p-n Junction p-n Kesişmesi Farklı yarı iletken materyallerin kesişmesi, electronların spesifik durumlarda bir tipten diğerine hareket etmesi
Point Focus Collector Nokta Odaklı Kollektör Güneş ışınını belli bir noktaya odaklayan yoğunlaştırıcılı kollektör
Present Value Bugünkü Değer Gelecekteki nakit akışının bugüne indirgenmesi
Radiation Işınım Enerjinin elektro manyetik dalga şekline yayınımı yada taşınımı
Radiosity Işınsallık Salınım, yansıma ve iletimin ouşturduğu kombinasyonda ışın enerjisinin bir yüzeyin birim alanından ayrılmasının oranı (W/m2)
Rankine Cycle Rankin Çevrimi Çalışma mantığında akışkanın basınç altında içine ısının ekleneceği kazana pompalandığı ve oradan türbine aktarıldığı bir döngüye sahip kapalı devre ısı motor döngüsü
Reflectance Yansıma Oranı Işının bir yüzeyden kaynak yüzeye yansıma oranı. Yansıtıcılık ışının yansımasına neden olan tüm materyallerin oluşturduğu toplam sonuçtur.
Selective Surface Seçici Yüzey Yansıtma, emme, iletme ve yayma optik özelliklerinin ışın boyuna bağlı olduğu yüzey
Silicon Cells Silikon Hücreler Yarı iletken olan, başlıca hammadesi silikon olan fotovoltaik hücre.
Solar Altitude Angel Güneş Yükseklik Açısı Gözlemin yapıldığı yatay yüzeyle güneşin merkezinden çıkan doğrunun arasında kalan açı
Solar Collector Güneş Kollektörü Güneş ışınını emmesi ve oluşan termal enerjiyi içinden geçen akışkana geçirmesi için oluşturulmuş cihaz.
Solar Constant Güneş Sabiti Atmosfer dışında güneş-dünya uzaklığının ortalama değerinde güneş ışınlarına dik bir yüzeyde ki güneş ışınlarının yoğunluğu
Solar Distillation Güneş Enerjisiyle Damıtma Deniz suyu, acı su yada düşük kalitede suyun damıtılması için güneş enerjisinin kullanılması. Sıvının buharlaştırılması ve ısının hapsedilmesi için sera etkisinden faydalanılır. Sıvı kaplamanın yüzeyinde yeniden oluşur ve kullanım için toplanır.
Solar Energy Güneş Enerjisi Fizyon reaksiyonlarıyla güneşten yayılan ve elektro manyetik enerji formunda olan enerji
Solar Fraction Güneş Enerjisinden Yararlanma Oranı Güneş sistemi tarafından sağlanan enerjinin toplam sistem yüküne bölünmesi
Solar Ponds Güneş Havuzu Isıyı toplayan ve hapseden farklı katmanlardaki suyun havuzu. Havuzda oluşan konveksiyon sabit yoğunluğa sahip çözünmüş tuz tatbik edilerek baskılanır
Solar Radiation Güneş Işını Kaynağı güneş olan, doğrudan, atmosferde dağılarak yada yerden yansıma şeklinde ulaşan ışın enerjisi
Solar Noon Güneş Öğle Vakti Güneşin belirlenen noktanın meridyeninin tam üstünden geçtiği yerel saat
Solar Simulator Güneş Simülasyon Cihazı Güneş ışınlarını simüle eden yapay bir kaynak olarak ışın enerjisini barındıran bir cihaz
Solar Time Güneş Zamanı Güneşin gökyüzünde bir açıyla görünür bir şekilde dolaştığı zaman dilimi
Stagnation Durgunluk Isı transfer akışkanı tarafından ısının ortadan kaldırılmadığı anlarda kollektör yada sistemin durumu
Sun Path Diagram Güneş Yörünge Diyagramı Güneşin açısını, yüksekliğine karşı gösteren diyagram. Güneşin pozisyonunu yılın belli günlerinde bir zaman fonksiyonu gibi gösterir.
Thermosiphon Termosifon Sistemi Düşük yoğunluğa sahip akışkanda, sıcak akışkanın yükselerek daha yoğun olanla değiştirildiği ve akışkanın soğuduğu kapalı devre konvektif döngü sistemi
Tracking System Takip Sistemi Bir cihazı güneşin ekseninde tutabilmek için kullanılan motor, çark, devindirici, ve kontroller gibi tüm cihazlar.
Transmittance Geçirgenlik Oranı Belli bir materyalin ışın enerjisini iletiminin, materyalin bulunduğu yüzeye etki eden ışın enerjisine oranı. Etkilenen yüzeyin açısına bağlıdır.
Unglazed Collector Kaplanmamış Kollektör Soğurucusu kaplanmamış günel kollektörü
Zenith Angle Zenit Açısı Dikey olarak güneşin açısal uzaklığı